زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت صحبت کردن

80%

مهارت گوش دادن

80%

تماس با من